۲کارگرساختمانی براثربرق گرفتگی درشهرزازران دردم جان باختند

۲کارگرساختمانی براثربرق گرفتگی درشهرزازران دردم جان باختند

براساس گزارشات شاهدان عینی درشهرزازران ازتوابع شهرستان فلاورجان صبح امروز دریکی ازباغات این شهربراثراتصالی سیم برق دستگاه خلاطه با زمین محوطه کارگاه که محل تهیه مصالح ساختمانی بوده۲ کارگر۲۵ساله ساختمانی دردم جان باختند؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc