شاعر ارزشمند ومخلص حاج حسن باقریان سهلوانی متخلص به الکن از مفاخرشهر بهاران

شاعر ارزشمند ومخلص حاج حسن باقریان سهلوانی متخلص به الکن از مفاخرشهر بهاران شاعر ارزشمند ومخلص حاج حسن باقریان سهلوانی متخلص به (الکن)میباشد که بر خود لازم وواجب میدانیم شمه ای کوتاه اززندگی این شاعر فقید را بیان نمائیم حسن باقریان متخلص به الکن در سال ۱۲۹۷ ه .ش. در محله سهلوان شهر بهاران از

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc