برنامه قطع برق شهرستان فلاورجان سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

برنامه قطع برق شهرستان فلاورجان سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

ایام هفته تـاریــخ گروه بندی خاموشیها ساعت ۲۱ -۱۹ ساعت ۱۹ -۱۷ ساعت ۱۷ -۱۵ ساعت ۱۵ -۱۳ ساعت ۱۳ -۱۱ ساعت ۱۱ -۹ سه شنبه ۲/۵/۹۷ ۱۲ ۱۰و۱۱ ۷و۸و۹ ۱و۲و۳و۴ ۱۶و ۳شنبه ۲ مرداد ۹۷ نام شهرستان بخش آدرس ردیف گروه فلاورجان پیربکران پپیربکران (سهرفیروزان – گلگون – طاد- ونهر) ب ۱ فلاورجان پیربکران

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc