رها سازی یک بهله سارگپه در طبیعت شهرستان فلاورجان

از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان، محمد ولید مغربی سرپرست این اداره اظهار داشت : پرنده آسیب دیده مذکور پس از وارد آمدن جراحت از ناحیه بال، توسط مردم به این اداره تحویل داده شدند . وی افزود: پس  درمان و تیمار، این پرنده در طبیعت شهرستان فلاورجان رها سازی شد. سرپرست اداره حفاظت

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc