پارک خودرو در پیاده روها نقض حقوق عابران/مجریان قانون لطفا پارک نفرمایید

پارک خودرو در پیاده روها نقض حقوق عابران/مجریان قانون لطفا پارک نفرمایید

طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ و تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها  پارک خودرو در پیاده رو از مصادیق سد معبر محسوب می شود. طبق ر‍‍‍ای ۱۱ دیوان عدات اداری ، سد معبر با هر عنوان ممنوع و مشمول جریمه می باشد و براساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، پلیس می

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc