جوان ۲۳ ساله به ۳ بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید

با ایثارخانواده بزرگوار شادروان عماد ابراهیمی و رضایت به اهدای اعضای وی، سه بیمار نیازمند پیوند، فرصتی دوباره برای زندگی یافتند به نقل از خانم دکتر خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان ، عماد ابراهیمی ۲۳ ساله،که بر اثر سانحه تصادف در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بستری

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc