آغاز برداشت جو از اراضی کشاورزی شهرستان فلاورجان

برداشت جو از سطح ۶۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت این شهرستان آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. آغاز برداشت جو از سطح ۶۵۰ هکتار ازاراضی شهرستان آغاز شده و پیش بینی میگردد تا پایان فصل برداشت از سطح ۶۵۰ هکتار با متوسط عملکرد ۴/۵ تن در هکتار حدود سه هزار تن محصول تولید به

تشکیل کمیته مشترک بین دستگاهی جهت بازدید مشترک از فروشندگان سموم کشاورزی شهرستان فلاورجان

تشکیل کمیته مشترک بین دستگاهی جهت بازدید مشترک از فروشندگان سموم کشاورزی شهرستان فلاورجان به گزارش کارشناس حفظ نباتات  جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در مورخ ۱۴/۴/۹۵ کمیته مشترک بین دستگاهی جهت بازدید مشترک از فروشندگان سموم کشاورزی شهرستان با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزیجهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  ، روسای محترم ادارات صنعت و معدن شهرستان فلاورجان