کد خبر : 25520
تاریخ انتشار : یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۰۱
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان   روستاي جوجيل 1_ آقاي خيراله كاظمي جوجيلي نام پدر يداله داراي 960 راي 2_ آقاي رضا حسيني نام پدر عريز اله داراي 819 راي 3_ آقاي مجتبي حسيني جوجيلي نام پدر محمدعلى داراي 636 راي 4_ آقاي روح

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان

 

روستاي جوجيل

1_ آقاي خيراله كاظمي جوجيلي نام پدر يداله داراي 960 راي
2_ آقاي رضا حسيني نام پدر عريز اله داراي 819 راي
3_ آقاي مجتبي حسيني جوجيلي نام پدر محمدعلى داراي 636 راي
4_ آقاي روح اله قاسمي نام پدر محمدتقى داراي 594 راي
5_ آقاي مهدي سلامي نام پدر لطف اله داراي 506 راي

 

روستاي دشتچي

1_ آقاي علي صفري نام پدر صادق داراي 280 راي
2_ آقاي سليمان صفري دشتڃي نام پدر نعمت اله داراي 264 راي
3_ آقاي ابوالقاسم قاسمي دشتڃي نام پدر على داراي 223 راي
4_ آقاي حسن قاسمي دشتڃي نام پدر محمد داراي 217 راي
5_ آقاي عباس قاسمي دشتڃي نام پدر پرويز داراي 192 راي

روستاي جیلاب

1_ آقاي كاظم موسوي نام پدر عزيز اله داراي 112 راي
2_ آقاي محمد مؤذني قهدريجاني نام پدر مظاهر داراي 87 راي
3_ آقاي حميد شفيع زاده نام پدر غلامرضا داراي 55 راي

روستاي كافشان

1_ آقاي غلامعلي فاني قهدريجاني نام پدر عباس داراي 506 راي
2_ آقاي رمضان احمدي كافشاني نام پدر ابراهيم داراي 382 راي
3_ آقاي حسن اشوري جلال آبادي نام پدر غلام علي داراي 315 راي
4_ آقاي عباسعلي آشوري جلال آبادي نام پدر قاسم داراي 248 راي
5_ خانم زهرا قانوني نام پدر حجت اله داراي 234 راي

 

روستاي رياخون

1_ آقاي احمدرضا نجفي رياخوني نام پدر مرادعلي داراي 338 راي
2_ آقاي جواد عباسي رياخوني نام پدر محمد داراي 303 راي
3_ آقاي غلامرضا شاه محمدي رياخوني نام پدر محمد داراي 233 راي

 

روستاي هويه

1_ آقاي ابراهيم عسگري هويه نام پدر رضا داراي 537 راي
2_ آقاي ولي اله كريمي هويه نام پدر رجب على داراي 466 راي
3_ آقاي ذبيح اله كريمي نام پدر مرتضى داراي 448 راي
4_ آقاي غلامعلي اكبري نام پدر قدير على داراي 406 راي
5_ آقاي اكبر مختاري هويه نام پدر لطفعلي داراي 402 راي

 

روستاي شرودان

1_ خانم زهرا قاسمي شروداني نام پدر حيدر داراي 888 راي
2_ آقاي رضا كمالي شروداني نام پدر کريم داراي 588 راي
3_ آقاي نوروزعلي مهري شروداني نام پدر حسينعلى داراي 564 راي
4_ آقاي محمود كمالي شروداني نام پدر قدير علي داراي 476 راي
5_ آقاي سعيد قاسمي شروداني نام پدر تقي داراي 404 راي

 

روستاي كروچ

1_ آقاي مهدي جوانمردي نام پدر قاسمعلى داراي 390 راي
2_ آقاي حسن گرداني شروداني نام پدر براتعلى داراي 367 راي
3_ آقاي اسماعيل قاسمي شروداني نام پدر رضا على داراي 315 راي
4_ آقاي حسين گرداني شروداني نام پدر مصطفى داراي 255 راي
5_ آقاي اسداله قرباني شروداني نام پدر بهمن داراي 246 راي

 

روستاي  دشتلو

1_ آقاي قاسم رحيمي نام پدر سيف اله داراي 168 راي
2_ آقاي بهمن بختياردشتلوئي نام پدر حسين داراي 152 راي
3_ آقاي عبدالرضا عشوري قهدريجاني نام پدر عباس داراي 136 راي

 

روستاي  خير آباد

1_ آقاي محمود توكلي خيرآبادي نام پدر كريم داراي 292 راي
2_ آقاي هادي اقبالي خيرآبادي نام پدر عبداله داراي 225 راي
3_ آقاي منصور جاويدمقدم نام پدر اسداله داراي 109 راي

 

روستاي بندارت

1_ آقاي بختيار بابائي بندارتي نام پدر اسفنديار داراي 441 راي
2_ آقاي رضا بابائي بندارتي نام پدر بختيار داراي 301 راي
3_ آقاي قاسم بابائي بندارتي نام پدر نادرقلى داراي 239 راي

 

روستاي دارافشان

1_ آقاي حسين جمشيدوند نام پدر غلامعلي داراي 283 راي
2_ آقاي عليرضا كاظمي دارافشاني نام پدر خدايار داراي 263 راي
3_ آقاي محمد كاظمي دارافشاني نام پدر حسين داراي 213 راي

 

 

روستاي مهرنجان اتراك

1_ آقاي حميد حاجي هاشم خاني نام پدر علي داراي 295 راي
2_ آقاي ولي الله عشوري مهرنجاني نام پدر لطف علي داراي 260 راي
3_ آقاي غلامحسين عشوري مهرنجاني نام پدر محمود داراي 207 راي

 

روستاي مهرنجان (ارامنه)

1_ آقاي يداله صفاري نام پدر رمضان داراي 63 راي
2_ آقاي محمود جعفرزاده قهدريجاني نام پدر على اکبر داراي 42 راي
3_ آقاي رضا مشتاقي لارگاني نام پدر محمد داراي 39 راي

 

روستاي كاويان

1_ آقاي حميدرضا قرباني نام پدر اصغر داراي 455 راي
2_ آقاي محمدرضا رفيعي نام پدر عليرضا داراي 447 راي
3_ آقاي قدرت اله زماني گاوناني نام پدر جعفرقلى داراي 351 راي
4_ آقاي مجيد صادقي نام پدر مصطفي داراي 308 راي
5_ آقاي رحمت الله حيدري نام پدر قربانعلي داراي 234 راي

 

روستاي  بوستان

1_ آقاي بهمن محمدي نام پدر حسن داراي 1134 راي
2_ آقاي سيدحسين جزايري لارگاني نام پدر سيد نصراله داراي 794 راي
3_ آقاي مجيد سليماني لارگيڃي نام پدر جعفرقلى داراي 608 راي
4_ آقاي حسين طاهري درچه عابدي نام پدر حبيب اله داراي 566 راي
5_ آقاي ناصر رحماني نام پدر على محمد داراي 528 راي

 

روستاي  زفره

1_ آقاي يوسف صادقي زفره نام پدر ابراهيم داراي 1265 راي
2_ آقاي جواد مؤيدي زفره نام پدر مهدی داراي 1201 راي
3_ آقاي احمد صادقي زفره نام پدر حيدر على داراي 1010 راي
4_ آقاي مهدي حيدري زفره نام پدر اميرقلى داراي 953 راي
5_ آقاي سيدعلي حسيني زفره نام پدر سيدمحسن داراي 693 راي

 

روستاي  محمديه

1_ آقاي خداداد صادقي نام پدر نادرقلى داراي 362 راي
2_ آقاي يوسف صادقي نام پدر عزيزاله داراي 317 راي
3_ آقاي ولي اله شاه مرادي ممدي نام پدر امامقلى داراي 314 راي

 

روستاي  حسین آباد

1_ آقاي علي نادي حسين آبادي نام پدر حسين داراي 697 راي
2_ آقاي نعمت اله فتحي حسين آبادي نام پدر كريم داراي 593 راي
3_ آقاي جواد رضائي حسين آبادي نام پدر مسيب داراي 421 راي
4_ آقاي سيدايمان خليلي حسين آبادي نام پدر سيدجعفر داراي 342 راي
5_ آقاي سيدمحمود خليلي حسين آبادي نام پدر سيدجعفر داراي 340 راي

 

روستاي  جولرستان

1_ آقاي مهدي حفيظي درچه نام پدر غلامرضا داراي 735 راي
2_ آقاي عباس حميدپور نام پدر سبزعلى داراي 684 راي
3_ آقاي اكبر قنبري جولرستاني نام پدر قدمعلي داراي 571 راي
4_ آقاي رمضان قنبري جولرستاني نام پدر حسن داراي 508 راي
5_ آقاي عبدالحسين رضائي ديناني نام پدر رمضان داراي 498 راي

 

روستاي  كرسگان

1_ آقاي عليرضا اعرابي نام پدر حسينعلي داراي 618 راي
2_ آقاي محسن اعرابي كرسگاني نام پدر محمد داراي 569 راي
3_ آقاي مصطفي مرادي نام پدر علي داراي 534 راي
4_ آقاي مهدي صادقي حسن آبادي نام پدر حسين داراي 467 راي
5_ آقاي اميرسعيد اعرابي كرسگاني نام پدر على داراي 447 راي

 

روستاي موسيان

1_ آقاي احمد قلعه موسياني نام پدر قاسمعلي داراي 409 راي
2_ آقاي مهدي محمودي سفتجاني نام پدر ابراهيم داراي 257 راي
3_ آقاي حميدرضا صادقي نام پدر اسماعيل داراي 246 راي
4_ آقاي حسين عاشوري نام پدر شيرمحمد داراي 197 راي
5_ آقاي حسن ناصري نام پدر صفرعلى داراي 181 راي

روستای ریاخون

1_ آقاي احمدرضا نجفي رياخوني نام پدر مرادعلي داراي 338 راي
2_ آقاي جواد عباسي رياخوني نام پدر محمد داراي 303 راي
3_ آقاي غلامرضا شاه محمدي رياخوني نام پدر محمد داراي 233 راي

 

QR: اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

آخرین اخبار

پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان