فعالیت۴مرکز ارائه خدمات ذبح شرعی دام در فلاورجان
فعالیت۴مرکز ارائه خدمات ذبح شرعی دام در فلاورجان

نظر به اهمیت سلامت دام های قربانی و نیز توجه به ذبح شرعی  کشتار و ذبح دام های قربانی صرفا در کشتارگاه های مورد تأئید شبکه دامپزشکی شهرستان فلاورجان به نشانی :۱ . کشتارگاه قهدریجان جنب امامزاده زارچون۲ . کشتارگاه موید _ جاده اسفهران۳ . کشتارگاه فجر _ جاده مهرنجان۴ . سایت ذبح دام در […]

نظر به اهمیت سلامت دام های قربانی و نیز توجه به ذبح شرعی  کشتار و ذبح دام های قربانی صرفا در کشتارگاه های مورد تأئید شبکه دامپزشکی شهرستان فلاورجان به نشانی :۱ . کشتارگاه قهدریجان جنب امامزاده زارچون۲ . کشتارگاه موید _ جاده اسفهران۳ . کشتارگاه فجر _ جاده مهرنجان۴ . سایت ذبح دام در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فلاورجان زیر نظر بازرسین بهداشتی و ناظرین ذبح شرعی پذیرد .