با برگزاری این انتخابات، احمدرضاکیانی عضو اتحادیه آهن فروشان به عنوان رئیس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان و حمیدقاسمی به عنوان نایب رییس اول انتخاب و معرفی شد.

سهراب شمس  نیز نایب رییس دوم، حمیدرضاشفیعی خزانه دار و رحمان کیانی بعنوان دبیر اتاق اصناف شهرستان انتخاب شدند.