پروژه مهر استفاده از همه ظرفیت ها برای شروع پر نشاط مدارس در آغاز سال تحصیلی می باشد .

دومین جلسه شورای پروژه مهر  آموزش و پرورش منطقه پیربکران با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید . در این جلسه ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران  ضمن تشکر از فعالیتهای صورت گرفته عنوان نمودند : پروژه مهر استفاده از همه ظرفیتها برای شروع پر نشاط مدارس در اغاز سال تحصیلی می باشد .در این جلسه بر

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc