تشکیل شورای زکات در۲۶روستای شهرستان فلاورجان

ازمصوبات این جلسه که باحضوراعضای جدید شورا اسلامی ودهیاران دویخش مرکزی وقهدریجان تشکیل شد مقررشد دهیاران 26روستای شهرستان حداکثرتانیمه اول دیماه نسبت به تشکیل شورای زکات درروستای خودراقدام نمایند؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc