کد خبر : 1085
تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 تیر 1394 - 12:45

آگهی مناقصه تکمیل خیابان سازی فاز ۲بلوار کشاورز/ طرح ترافیکی خیابان مطهری حد فاصل میدان امام حسین (ع)تامیدان شهداء شهرداری کلیشادوسودرجان

آگهی  مناقصه تکمیل خیابان سازی فاز ۲بلوار کشاورز/  طرح ترافیکی خیابان مطهری حد فاصل میدان امام حسین (ع)تامیدان شهداء شهرداری کلیشادوسودرجان

  آگهی مناقصه شهرداری کلیشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات تکمیل خیابان سازی فاز ۲بلوار کشاورز را طبق نقشه ومشخصات ودستور کار دستگاه نظارت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت و با شرایط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نماید۱-اعتبار پروژه ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل اعتبارات شهرداری می باشد.۲-پیشنهاد دهندگان بایستی

 

آگهی مناقصه

شهرداری کلیشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات تکمیل خیابان سازی فاز ۲بلوار کشاورز را طبق نقشه ومشخصات ودستور کار دستگاه نظارت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت و با شرایط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نماید
۱-اعتبار پروژه ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل اعتبارات شهرداری می باشد.
۲-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل ۵ درصد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸بانک ملی شعبه کلیشاد وسودرجان کد۳۱۲۹ بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چک ویا سفته پیشنهادات رسیده آنها مورد بررسی قرارنمی گیرد.
۳-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲۷۳/۰۰۰ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۴-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ ۹۴/۴/۲۹پیشنهادات خودرا باید ارائه نمایند.
۵-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵ روزچهار شنبه مورخ ۹۴/۴/۳۱ در کمیسیون با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۶-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-پیشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه آنها به حساب شهرداری منظور وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
۱۰-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۱-پیشنهاد دهندگان میبایست مشخصات خود وهمچنین شماره و تاریخ آگهی –شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت خود را بر روی پاکت ها قید نمایند.
۱۲-برنده مناقصه می بایستی نسبت به رعایت کلیه قوانین ومقرارت شهرداری اقدام نماید
۱۳-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
۱۴-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تائید دستگاه نظارت شهرداری می باشد.
۱۵-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
۱۶- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۱۷-براساس ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
۱۸- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد
۱۹-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خودرا درسه پاکت (الف وب وج ) که بطور جداگانه لاک ومهر شده باشند با شرائط ذیل ارائه نمایند.
پاکت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاکت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
پاکت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن با مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
۲۰-کارفرما می تواند حداکثر ۲۵%کل مبلغ پیمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اولیه قرارداد اضافه ویا کسر نماید.
۲۱-هزینه فعالیتهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعیت ها وصورت کارکرد پیمانکار بررسی و پس از گواهی و تایید ناظر شهرداری طبق مقررات پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .
۲۲-درصورتی که پیمانکار به تعهد خود عمل ننماید و موجب نارضایتی کارفرما فراهم شود،کارفرما مخیراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور یک جانبه اقدام نماید .
۲۳-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد.
۲۴-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
۲۵-پیمانکار موظف است با اخذ معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.
۲۶-حسن انجام کار پروژه به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد.
۲۷-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
۲۸-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرد
اری انجام گردد.
۲۹-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
۳۰-متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فهرست بهاء را وباند سال ۱۳۹۴بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح اعلام نمایند.
۳۱-پیمانکار موظف است پروژه را نزد شرکت بیمه معتبر مطابق با شرایط اعلام شده در مناقصه بیمه نماید.
۳۲-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد
ابراهیم رحیمی
سرپرست شهردار ی کلیشاد وسودرجان

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری کلیشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد اجرای قسمتی از طرح ترافیکی خیابان مطهری حد فاصل میدان امام حسین (ع)تامیدان شهداء را طبق نقشه ومشخصات ودستور کار دستگاه نظارت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت و با شرایط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نماید
۱-اعتبار پروژه ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل اعتبارات شهرداری می باشد.
۲-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل ۵ درصد (۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال )مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸بانک ملی شعبه کلیشاد وسودرجان کد۳۱۲۹ بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چک ویا سفته پیشنهادات رسیده آنها مورد بررسی قرارنمی گیرد.
۳-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۰۰۰/۲۷۳ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۴-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ۰۱/۰۵/۹۴ پیشنهادات خودرا باید ارائه نمایند.
۵-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵ روزشنبه مورخ ۰۳/۰۵/۹۴ در کمیسیون با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۶-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-پیشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه آنها به حساب شهرداری منظور وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
۱۰-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۱-پیشنهاد دهندگان میبایست مشخصات خود وهمچنین شماره و تاریخ آگهی –شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت خود را بر روی پاکت ها قید نمایند.
۱۲-برنده مناقصه می بایستی نسبت به رعایت کلیه قوانین ومقرارت شهرداری اقدام نماید
۱۳-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
۱۴-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تائید دستگاه نظارت شهرداری می باشد.
۱۵-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
۱۶- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۱۷-براساس ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
۱۸- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد
۱۹-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خودرا درسه پاکت (الف وب وج ) که بطور جداگانه لاک ومهر شده باشند با شرائط ذیل ارائه نمایند.
پاکت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاکت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
پاکت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن با مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
۲۰-کارفرما می تواند حداکثر ۲۵%کل مبلغ پیمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اولیه قرارداد اضافه ویا کسر نماید.
۲۱-هزینه فعالیتهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعیت ها وصورت کارکرد پیمانکار بررسی و پس از گواهی و
تایید ناظر شهرداری طبق مقررات پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .
۲۲-درصورتی که پیمانکار به تعهد خود عمل ننماید و موجب نارضایتی کارفرما فراهم شود،کارفرما مخیراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور یک جانبه اقدام نماید .
۲۳-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد.
۲۴-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
۲۵-پیمانکار موظف است با اخذ معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.
۲۶-حسن انجام کار پروژه به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد.
۲۷-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
۲۸-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرداری انجام گردد.
۲۹-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
۳۰-متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فهرست بهاء را وباند سال ۱۳۹۴بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح اعلام نمایند.همچنین هیچگونه ضریب صعوبت کار وضریب ترافیکی به قرارداد تعلق نمی گیرد
۳۱-پیمانکار موظف است پروژه را نزد شرکت بیمه معتبر مطابق با شرایط اعلام شده در مناقصه بیمه نماید.
۳۲-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسیده باشد وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد
ابراهیم رحیمی
سرپرست شهردار ی کلیشاد وسودرجان

 

.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc