هیئت اتومبیلرانی وموتورسواری شهرستان فلاورجان،  عنوان برترین هیئت سال استان رابه خود اختصاص داد.
ایمان احمدی رئیس هیئت موتورسواری واتومبیلرانی شهرستان فلاورجان گفت : در دوران چهار سال تصدی ریاست خودبا وجود مشکلات زیادی همچون نبود امکانات رفاهی وکافی، توانست تحول جدیدی در هیئت های سراسر استان اصفهان برقرار سازد و گام موثری دراین  عرصه  ایفاء نمایید.
احسان احمدی افزود:  این شهرستان توانسته است رتبه سوم کشوری  در رشته موتورسواری واتومبیلرانی را به خوداختصاص دهد.
ازافتخارات دیگراین هیئت درشهرستان با شناسایی و استعداد یابی به صورت کاملا رایگان و استفاده از نیروهای متخصص  دراین زمینه چهارده کمیته فعال در شهرستان داشته باشد که با آموزشهای مختلف درکارگروه های فرهنگی، در راستای استفاده از کلاه ایمنی و استفاده کمربند ایمنی سهم چشم گیری در کاهش تصادفات رانندگی و موتور سواری در استان اصفهان راجلوگیری کنند.
این هیئت توانسته است با شناسایی و سامان دهی موتور (ریس) در شهرستان فلاورجان گام موثری در عرصه قهرمانی  بردارد
امسال در مسابقات استانی و کشوری شرکت کنندگان در مسابقات کشوری در پیست موتورسواری واتومبیلرانی واقع درمجموعه ورزشی آزادی تهران باهمت آنها خبرها خوبی برای مردم شهید پرور شهرستان داریم.
همچنین توانستند دربین بیست و چهار رشته ورزشى چندین بار متوالی هیئت برتراستان بوده وگام موثری در تاریخ این رشته داشته باشیم.