مهمترین راه نفوذ دشمن، لشکرکشی فرهنگی و سیاسی است

مدیر بصیرت شناسی سپاه اصفهان مهمترین راه نفوذ دشمن را لشکرکشی فرهنگی و سیاسی دانست و گفت: مهمترین آثار و نتیجه این لشکرکشی سست شدن اعتقادات دینی و سیاسی، جذب حداکثری جوانان با استعداد و رفع نارضایتی ها است. نشست سیاسی با موضوع بصیرت افزایی با حضور سید رضا حجازی، مدیر بصیرت شناسی سپاه در مدرسه

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc