تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز/عکس

در راستای اجرای قانون حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز  وجهت حفظ و صیانت از منابع ملی ،زمین های کشاورزی و مبارزه با زمین خواری   در زمین های کشاورزی و باغی   احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین های کشاورزی شهرستان فلاورجان اجرا شد . تخریب ساخت و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc