بازدیدمعاون هماهنگی ترویج کشاورزی استان اصفهان از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان

به نقل مسئول ترویج  جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ، معاونت محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به همراه رئیس محترم اداره آموزش بهره برداران هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان و همچنین رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان از مراکز جهاد کشاورزی  شهرستان فلاورجان  بازدید به عمل

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc