مشاهده تعدادی سموم غیرمجاز و قاچاق  دربازدید از فروشگاههای سموم شهرستان فلاورجان به گزارش کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ، در مورخ 30/3/95 کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان به همراه کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از تعدادی از فروشگاههای سموم شهرستان بازدید نمودند. که پس از مشاهده تعدادی […]

مشاهده تعدادی سموم غیرمجاز و قاچاق  دربازدید از فروشگاههای سموم شهرستان فلاورجانفروشگاه سم
به گزارش کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ، در مورخ 30/3/95 کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان به همراه کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از تعدادی از فروشگاههای سموم شهرستان بازدید نمودند.

که پس از مشاهده تعدادی سموم غیرمجاز و قاچاق در برخی از سم فروشی ها ، صورتجلسه ای تهیه شد تا در صورت عدم رفع تخلف ، توسط اداره تعزیرات حکومتی اقدامات لازم انجام گیرد .