گزارشات مردمی ازکشف 2 لاشه اسب تلف شده  خبر می دهد. طی گزارشات مردمی بااین خبرگزاری 2 لاشه اسب در محدوده شرکت باما به سمت روستای علیشاهدان و درمسیرراه آهن رهاشده است رهاشدن این 2 لاشه منجربه بوی تعفن شدید درمسیرعبورومرور شده که از مسئولان محیط زیست تقاضامندیم دراین مورد رسیدگی گردد

گزارشات مردمی ازکشف 2 لاشه اسب تلف شده  خبر می دهد.
طی گزارشات مردمی بااین خبرگزاری 2 لاشه اسب در محدوده شرکت باما به سمت روستای علیشاهدان و درمسیرراه آهن رهاشده است
رهاشدن این 2 لاشه منجربه بوی تعفن شدید درمسیرعبورومرور شده که از مسئولان محیط زیست تقاضامندیم دراین مورد رسیدگی گردد