دانشگاه آزاداسلامی فلاورجان تنها مجری برگزاری دوره های تخصصی خانه وخانواده دراستان اصفهان
دانشگاه آزاداسلامی فلاورجان تنها مجری برگزاری دوره های تخصصی خانه وخانواده دراستان اصفهان

دکترشهلاروزبهانی رئیس دانشگاه آزاداسلامی فلاورجان گفت: براساس تقسیمات کارگروههای تخصصی دربین واحد های آموزشی دانشگاه آزاد دراستان اصفهان این دانشگاه به عنوان تنها مجری تخصصی برگزاری دوره های خانه وخانواده دراستان انتخاب شد وی گفت یکی ازاصلی ترین رسالت های این کارگروه تخصصی  توانمند سازی خانه وخانواده می باشد که به طورکلی مخاطبان آن درسطح […]

دکترشهلاروزبهانی رئیس دانشگاه آزاداسلامی فلاورجان گفت: براساس تقسیمات کارگروههای تخصصی دربین واحد های آموزشی دانشگاه آزاد دراستان اصفهان این دانشگاه به عنوان تنها مجری تخصصی برگزاری دوره های خانه وخانواده دراستان انتخاب شد

وی گفت یکی ازاصلی ترین رسالت های این کارگروه تخصصی  توانمند سازی خانه وخانواده می باشد که به طورکلی مخاطبان آن درسطح شهرستان واستان می باشند

وی افزود: طی ابلاغ به این واحد بلافاصله زیرمجموعه های تخصصی خانواده درقالب یک کارگروه تشکیل شدکه آموزش رادرسطوح مختلف مخاطبان ازدانش آموزان،دانشجویان،خانمهای خانه دار و…. راشامل می گردد

روزبهانی افزود:کارگروههای تخصصی درحوزه های سلامت خانواده، تربیت خانواده، هنرهای خانه داری، ورزش وسلامت مخاطبان خودراآموزش می دهند

وی بااشاره به اینکه این دوره های آموزشی وارد مرحله فراخوان وثبت نام شده افزود:متقاضیان شرکت دراین دوره هامی توانند بامراجعه به دانشگاه آزادفلاورجان نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایندکه درصورت حد نصاب رسیدن مخاطبان شروع کلاسهاازنیمه دوم تیرماه خواهد بود

رئیس دانشگاه آزاداسلامی فلاورجان گفت : درصورتیکه ادارات ،ارگانها،نهادهای مردمی،مساجد و…تقاضای برگزاری دوره های آموزش خانواده راداشته باشند این واحد نسبت با اعزام کارشناسان خود جهت برگزاری دوره نهایت  همکاری راخواهد نمود