مردم شهر زازران خواستار رسیدگی به وضعیت جاده زازران به خمینی شهرشدند.
مردم شهر زازران خواستار رسیدگی به وضعیت جاده زازران به خمینی شهرشدند.

مردم شهر زازران خواستار رسیدگی به وضعیت جاده زازران به خمینی شهرشدند. ویدئو

مردم شهر زازران خواستار رسیدگی به وضعیت جاده زازران به خمینی شهرشدند.

ویدئو