کد خبر : 916
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲:۲۰
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

آگهی مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان

آگهی مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” آگهی مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان شهرداري كليشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد اجرای قسمتی از طرح ترافیکی خیابان مطهری حد فاصل میدان امام حسین (ع)تامیدان شهداء را طبق نقشه ومشخصات ودستور کار دستگاه نظارت از طریق مناقصه عمومی   به پیمانکار واجد صلاحیت و با

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

آگهی مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان

شهرداري كليشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد اجرای قسمتی از طرح ترافیکی خیابان مطهری حد فاصل میدان امام حسین (ع)تامیدان شهداء را طبق نقشه ومشخصات ودستور کار دستگاه نظارت از طریق مناقصه عمومی   به پیمانکار واجد صلاحیت و با شرايط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نمايد
1-اعتبار پروژه 4/100/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداري می باشد.
2-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل 5 درصد (205/000/000ریال )مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره 0107245930008بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان كد3129 بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات رسیده آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
3-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 19/03/1394به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ 273/000ریال بحساب 0105986026001بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
4-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه  مورخ 20/03/94 پیشنهادات خودرا باید ارائه نمايند.
5-پیشنهادات رسیده در ساعت 14 روزپنجشنبه مورخ 21/03/94 در کمیسیون با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
6-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
7-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
8-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه آنها به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
10-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
11-پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خود وهمچنین شماره و تاريخ آگهي –شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت خود را بر روي پاكت ها قيد نمايند.
12-برنده مناقصه مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
13-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
14-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تائید دستگاه نظارت  شهرداری می باشد.
15-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
16- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
17-براساس ماده 10 آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
18- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد
19-پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خودرا درسه پاكت (الف وب وج ) كه بطور جداگانه لاك ومهر شده باشند با شرائط ذيل ارائه نمايند.
پاكت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاكت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
 پاكت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن با مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
20-کارفرما مي تواند حداكثر 25%كل مبلغ پيمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اوليه قرارداد اضافه ويا كسر نمايد.
21-هزينه فعالیتهای  انجام شده پس از تنظيم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعيت ها وصورت كاركرد پيمانكار بررسي و پس از گواهي و تاييد ناظر شهرداري طبق مقررات پس از كسر كسورات قانوني پرداخت خواهد شد .
22-درصورتي كه پيمانكار به تعهد خود عمل ننمايد و موجب نارضايتي كارفرما فراهم شود،كارفرما مخيراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور يك جانبه اقدام نمايد .
23-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد.
24-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
25-پیمانکار موظف است با اخذ
معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.

26-حسن انجام کار پروژه به مدت 12 ماه شمسی می باشد.
27-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
28-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرداری انجام گردد.
29-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
30-متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فهرست بهاء را وباند سال 1394بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح اعلام نمایند.
31-پیمانکار موظف است پروژه را نزد شرکت بیمه معتبر مطابق با شرایط اعلام شده در مناقصه بیمه نماید.
32-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا معاونت مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد
          عباس مرادی
شهردار کلیشاد وسودرجان

برچسب ها :

ناموجود
QR: آگهی مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

آخرین اخبار

 • نفرات برتر جشنواره تئاتر طنز پاتک معرفی شدند
  به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی طنز دفاع مقدس “پاتک “۲۱ اردیبهشت ماه ه در سالن شهدای هنرمند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فلاورجان با حضور گروه های راه یافته به جشنواره و مسئولان برگزارشد http://newsfalavarjan.ir/34253
 • قراری از جنس مهربانی + فیلم
  معلم حق التدریس ، اهل منطقه پیربکران بدون هیچ چشم داشتی با آموزش دختر معلول روستایی، باشکوه ترین جلوه را به نمایش گذاشت.
 • دیداراستاندار اصفهان با مردم زحمتکش شهرستان فلاورجان
  دیدار دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان با کشاورزان شریف و زحمتکش شهرستان فلاورجان در تاریخ 23 فروردین 1397 در مصلی نماز جمعه فلاورجان
 • گرامیداشت شهید آبروی محله سردار شهید فتح الله ابراهیمی
  گرامیداشت شهید آبروی محله ویژه سردار شهید فتح الله ابراهیمی با حضور مسئولین شهرستان شهدای خط شکن فلاورجان ، خانواده معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در حسینیه گلزار شهدای شهر ابریشم محله یزداباد برگزار شد. گفتنی است که شهر ابریشم ۸۹ شهید در کارنامه ی افتخارات خود دارد.
 • مراسم شهید آبروی محله سردار شهید نبی الله علی عسگریان
  سردار شهید نبی الله عسگریان فرمانده گردان جند الله در دفاع مقدس بود که در خرداد ماه ۱۳۶۳ براثر شکنجه های فراوان دموکرات و کموله در کردستان، دیوان دره روستای نرگسِله به فیض شهادت نایل آمد؛ مراسم شهید آبروی محله سردار در مسجد رضوان شهر زازران شهرستان فلاورجان برگزار گردید.
 • شهید آبروی محله یادبود سردار شهید محمدعلی ابراهیمی
  یاد بود سردار شهید محمد علی ابراهیمی و شهدای سهرفیروزان در تاریخ: سه شنبه 96/10/12 مکان: حسینیه شهدا سهرفیروزان
پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان