کد خبر : 25520
تاریخ انتشار : یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 - 9:01

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان   روستای جوجیل ۱_ آقای خیراله کاظمی جوجیلی نام پدر یداله دارای ۹۶۰ رای ۲_ آقای رضا حسینی نام پدر عریز اله دارای ۸۱۹ رای ۳_ آقای مجتبی حسینی جوجیلی نام پدر محمدعلى دارای ۶۳۶ رای ۴_ آقای روح اله قاسمی نام پدر محمدتقى دارای ۵۹۴ رای

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان
 

روستای جوجیل
۱_ آقای خیراله کاظمی جوجیلی نام پدر یداله دارای ۹۶۰ رای
۲_ آقای رضا حسینی نام پدر عریز اله دارای ۸۱۹ رای
۳_ آقای مجتبی حسینی جوجیلی نام پدر محمدعلى دارای ۶۳۶ رای
۴_ آقای روح اله قاسمی نام پدر محمدتقى دارای ۵۹۴ رای
۵_ آقای مهدی سلامی نام پدر لطف اله دارای ۵۰۶ رای
 
روستای دشتچی
۱_ آقای علی صفری نام پدر صادق دارای ۲۸۰ رای
۲_ آقای سلیمان صفری دشتڃی نام پدر نعمت اله دارای ۲۶۴ رای
۳_ آقای ابوالقاسم قاسمی دشتڃی نام پدر على دارای ۲۲۳ رای
۴_ آقای حسن قاسمی دشتڃی نام پدر محمد دارای ۲۱۷ رای
۵_ آقای عباس قاسمی دشتڃی نام پدر پرویز دارای ۱۹۲ رای
روستای جیلاب

۱_ آقای کاظم موسوی نام پدر عزیز اله دارای ۱۱۲ رای
۲_ آقای محمد مؤذنی قهدریجانی نام پدر مظاهر دارای ۸۷ رای
۳_ آقای حمید شفیع زاده نام پدر غلامرضا دارای ۵۵ رای
روستای کافشان
۱_ آقای غلامعلی فانی قهدریجانی نام پدر عباس دارای ۵۰۶ رای
۲_ آقای رمضان احمدی کافشانی نام پدر ابراهیم دارای ۳۸۲ رای
۳_ آقای حسن اشوری جلال آبادی نام پدر غلام علی دارای ۳۱۵ رای
۴_ آقای عباسعلی آشوری جلال آبادی نام پدر قاسم دارای ۲۴۸ رای
۵_ خانم زهرا قانونی نام پدر حجت اله دارای ۲۳۴ رای
 
روستای ریاخون
۱_ آقای احمدرضا نجفی ریاخونی نام پدر مرادعلی دارای ۳۳۸ رای
۲_ آقای جواد عباسی ریاخونی نام پدر محمد دارای ۳۰۳ رای
۳_ آقای غلامرضا شاه محمدی ریاخونی نام پدر محمد دارای ۲۳۳ رای
 
روستای هویه
۱_ آقای ابراهیم عسگری هویه نام پدر رضا دارای ۵۳۷ رای
۲_ آقای ولی اله کریمی هویه نام پدر رجب على دارای ۴۶۶ رای
۳_ آقای ذبیح اله کریمی نام پدر مرتضى دارای ۴۴۸ رای
۴_ آقای غلامعلی اکبری نام پدر قدیر على دارای ۴۰۶ رای
۵_ آقای اکبر مختاری هویه نام پدر لطفعلی دارای ۴۰۲ رای
 
روستای شرودان
۱_ خانم زهرا قاسمی شرودانی نام پدر حیدر دارای ۸۸۸ رای
۲_ آقای رضا کمالی شرودانی نام پدر کریم دارای ۵۸۸ رای
۳_ آقای نوروزعلی مهری شرودانی نام پدر حسینعلى دارای ۵۶۴ رای
۴_ آقای محمود کمالی شرودانی نام پدر قدیر علی دارای ۴۷۶ رای
۵_ آقای سعید قاسمی شرودانی نام پدر تقی دارای ۴۰۴ رای
 
روستای کروچ
۱_ آقای مهدی جوانمردی نام پدر قاسمعلى دارای ۳۹۰ رای
۲_ آقای حسن گردانی شرودانی نام پدر براتعلى دارای ۳۶۷ رای
۳_ آقای اسماعیل قاسمی شرودانی نام پدر رضا على دارای ۳۱۵ رای
۴_ آقای حسین گردانی شرودانی نام پدر مصطفى دارای ۲۵۵ رای
۵_ آقای اسداله قربانی شرودانی نام پدر بهمن دارای ۲۴۶ رای
 
روستای  دشتلو
۱_ آقای قاسم رحیمی نام پدر سیف اله دارای ۱۶۸ رای
۲_ آقای بهمن بختیاردشتلوئی نام پدر حسین دارای ۱۵۲ رای
۳_ آقای عبدالرضا عشوری قهدریجانی نام پدر عباس دارای ۱۳۶ رای
 
روستای  خیر آباد
۱_ آقای محمود توکلی خیرآبادی نام پدر کریم دارای ۲۹۲ رای
۲_ آقای هادی اقبالی خیرآبادی نام پدر عبداله دارای ۲۲۵ رای
۳_ آقای منصور جاویدمقدم نام پدر اسداله دارای ۱۰۹ رای
 
روستای بندارت
۱_ آقای بختیار بابائی بندارتی نام پدر اسفندیار دارای ۴۴۱ رای
۲_ آقای رضا بابائی بندارتی نام پدر بختیار دارای ۳۰۱ رای
۳_ آقای قاسم بابائی بندارتی نام پدر نادرقلى دارای ۲۳۹ رای
 
روستای دارافشان
۱_ آقای حسین جمشیدوند نام پدر غلامعلی دارای ۲۸۳ رای
۲_ آقای علیرضا کاظمی دارافشانی نام پدر خدایار دارای ۲۶۳ رای
۳_ آقای محمد کاظمی دارافشانی نام پدر حسین دارای ۲۱۳ رای
 
 
روستای مهرنجان اتراک
۱_ آقای حمید حاجی هاشم خانی نام پدر علی دارای ۲۹۵ رای
۲_ آقای ولی الله عشوری مهرنجانی نام پدر لطف علی دارای ۲۶۰ رای
۳_ آقای غلامحسین عشوری مهرنجانی نام پدر محمود دارای ۲۰۷ رای
 
روستای مهرنجان (ارامنه)

۱_ آقای یداله صفاری نام پدر رمضان دارای ۶۳ رای
۲_ آقای محمود جعفرزاده قهدریجانی نام پدر على اکبر دارای ۴۲ رای
۳_ آقای رضا مشتاقی لارگانی نام پدر محمد دارای ۳۹ رای
 
روستای کاویان
۱_ آقای حمیدرضا قربانی نام پدر اصغر دارای ۴۵۵ رای
۲_ آقای محمدرضا رفیعی نام پدر علیرضا دارای ۴۴۷ رای
۳_ آقای قدرت اله زمانی گاونانی نام پدر جعفرقلى دارای ۳۵۱ رای
۴_ آقای مجید صادقی نام پدر مصطفی دارای ۳۰۸ رای
۵_ آقای رحمت الله حیدری نام پدر قربانعلی دارای ۲۳۴ رای
 
روستای  بوستان
۱_ آقای بهمن محمدی نام پدر حسن دارای ۱۱۳۴ رای
۲_ آقای سیدحسین جزایری لارگانی نام پدر سید نصراله دارای ۷۹۴ رای
۳_ آقای مجید سلیمانی لارگیڃی نام پدر جعفرقلى دارای ۶۰۸ رای
۴_ آقای حسین طاهری درچه عابدی نام پدر حبیب اله دارای ۵۶۶ رای
۵_ آقای ناصر رحمانی نام پدر على محمد دارای ۵۲۸ رای
 
روستای  زفره
۱_ آقای یوسف صادقی زفره نام پدر ابراهیم دارای ۱۲۶۵ رای
۲_ آقای جواد مؤیدی زفره نام پدر مهدی دارای ۱۲۰۱ رای
۳_ آقای احمد صادقی زفره نام پدر حیدر على دارای ۱۰۱۰ رای
۴_ آقای مهدی حیدری زفره نام پدر امیرقلى دارای ۹۵۳ رای
۵_ آقای سیدعلی حسینی زفره نام پدر سیدمحسن دارای ۶۹۳ رای
 
روستای  محمدیه
۱_ آقای خداداد صادقی نام پدر نادرقلى دارای ۳۶۲ رای
۲_ آقای یوسف صادقی نام پدر عزیزاله دارای ۳۱۷ رای
۳_ آقای ولی اله شاه مرادی ممدی نام پدر امامقلى دارای ۳۱۴ رای
 
روستای  حسین آباد
۱_ آقای علی نادی حسین آبادی نام پدر حسین دارای ۶۹۷ رای
۲_ آقای نعمت اله فتحی حسین آبادی نام پدر کریم دارای ۵۹۳ رای
۳_ آقای جواد رضائی حسین آبادی نام پدر مسیب دارای ۴۲۱ رای
۴_ آقای سیدایمان خلیلی حسین آبادی نام پدر سیدجعفر دارای ۳۴۲ رای
۵_ آقای سیدمحمود خلیلی حسین آبادی نام پدر سیدجعفر دارای ۳۴۰ رای
 
روستای  جولرستان

۱_ آقای مهدی حفیظی درچه نام پدر غلامرضا دارای ۷۳۵ رای
۲_ آقای عباس حمیدپور نام پدر سبزعلى دارای ۶۸۴ رای
۳_ آقای اکبر قنبری جولرستانی نام پدر قدمعلی دارای ۵۷۱ رای
۴_ آقای رمضان قنبری جولرستانی نام پدر حسن دارای ۵۰۸ رای
۵_ آقای عبدالحسین رضائی دینانی نام پدر رمضان دارای ۴۹۸ رای
 
روستای  کرسگان
۱_ آقای علیرضا اعرابی نام پدر حسینعلی دارای ۶۱۸ رای
۲_ آقای محسن اعرابی کرسگانی نام پدر محمد دارای ۵۶۹ رای
۳_ آقای مصطفی مرادی نام پدر علی دارای ۵۳۴ رای
۴_ آقای مهدی صادقی حسن آبادی نام پدر حسین دارای ۴۶۷ رای
۵_ آقای امیرسعید اعرابی کرسگانی نام پدر على دارای ۴۴۷ رای
 
روستای موسیان
۱_ آقای احمد قلعه موسیانی نام پدر قاسمعلی دارای ۴۰۹ رای
۲_ آقای مهدی محمودی سفتجانی نام پدر ابراهیم دارای ۲۵۷ رای
۳_ آقای حمیدرضا صادقی نام پدر اسماعیل دارای ۲۴۶ رای
۴_ آقای حسین عاشوری نام پدر شیرمحمد دارای ۱۹۷ رای
۵_ آقای حسن ناصری نام پدر صفرعلى دارای ۱۸۱ رای
روستای ریاخون
۱_ آقای احمدرضا نجفی ریاخونی نام پدر مرادعلی دارای ۳۳۸ رای
۲_ آقای جواد عباسی ریاخونی نام پدر محمد دارای ۳۰۳ رای
۳_ آقای غلامرضا شاه محمدی ریاخونی نام پدر محمد دارای ۲۳۳ رای
 .

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc